Pakalpojumi

SIA “Bauskas ūdens” sniegtie pārējie santehniskie pakalpojumi  – pakalpojumu sniegšanas noteikumi, termini un skaidrojumi

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi nosaka, kādā veidā SIA “Bauskas ūdens” sniedz maksas pakalpojumus un kā tiek noteikta samaksa par veiktajiem pakalpojumiem, apraksta pakalpojumus un skaidro pakalpojumu aprakstā izmantoto terminoloģiju.

Galvenie termini:

Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli (lietotāja tīkli) ir ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli, kuri atrodas konkrētā lietotāja īpašumā vai pārvaldībā, un kurus neapkalpo SIA “Bauskas ūdens”.

Komercuzskaites mēraparāta mezgls – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai -normatīvajos aktos noteiktos gadījumos – ārpus piederības robežas.

– aka, šahta vai vieta, kur pēc savstarpējās vienošanās starp klientu un SIA “Bauskas ūdens” ir uzstādīts komercuzskaites mēraparāts.

Komercuzskaites mēraparāts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

 – ūdens vai notekūdeņu skaitītājs, pēc kura rādījumiem tiek veikts norēķins par izlietoto ūdeni un/vai kanalizācijas pakalpojumiem. Saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  nosacījumiem, kas stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī, komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu un uzturēšanu nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs par saviem finanšu  līdzekļiem un šos līdzekļus plāno un iekļauj ūdensapgādes un kanalizācijas tarifā,  kuru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Ūdens skaitītājs – mēraparāts, ar kura palīdzību nosaka patērētā ūdens daudzumu, bet netiek uzskatīts par komercuzskaites mēraparātu. Šo noteikumu un ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma izpratnē šie mēraparāti neatrodas komercuzskaites mēraparāta mezglos.

Tāpat par  ūdens skaitītājiem uzskatāmi visi dzīvokļos, biroju ēkās un privātmājās uzstādītie ūdens skaitītāji. Šos skaitītājus komercuzskaitei drīkst izmantot tikai Latvijas likumdošanā paredzētajā pārejas periodā – līdz 2020. gadam. To uzturēšana darba kārtībā šajā laika periodā ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja atbildībā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu tikai atbilstošā komercuzskaites mezglā.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla izveide – santehnisks pakalpojums – komercpakalpojums, kuru atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, finansē ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas lietotājs. Komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidei drīkst piesaistīt jebkuru būvdarbu veicēju vai privātpersonu ieskaitot arī SIA”Bauskas ūdens”.

Ūdens skaitītāja montāža – ūdens uzskaites mēraparāta izbūve ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos. Jebkura ūdens uzskaites mēraparāta montāžas darbi, kuri nav uzskatāmi par komercuzskaites mēraparātiem šo noteikumu un Latvijas Republikas ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  izpratnē.

Pārējo santehnisko pakalpojumu sniegšanas nosacījumi:

Pārējie santehniskie pakalpojumi ir SIA “Bauskas ūdens” komercpakalpojumi. Šo pakalpojumu izmaksas nav iekļautas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajos SIA “Bauskas ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifos.

Pārējie santehniskie pakalpojumi tiek sniegti gadījumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja darbības un/vai bezdarbības dēļ ir nepieciešams veikt konkrētas darbības SIA “Bauskas ūdens” apkalpojamajos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklos.

Pārējo santehnisko pakalpojumu cenas skatīt šeit: PAKALPOJUMI

SIA “BAUSKAS ŪDENS” ir tiesības aprēķināt un piedzīt kompensāciju (atbilstoši MK not. Nr.174 no 22.03.2016, p.53.-p.56.) par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

 Skatīt pielikmu:  INFORMĀCIJA ZINĀŠANAI  

PĀRĒJO SANTEHNISKO PAKALPOJUMU APRAKSTS

  1. ŪPS ( ūdens patēriņa skaitītāja ) DN 15 uzstādīšana pirmreizēja, uzstādot jaunu ŪPS

   – darbu kopa, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus, kuri nepieciešami, lai esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos uzstādītu jaunu ūdens skaitītāju, kā arī to noplombētu ar  SIA ”Bauskas ūdens” plombi. Par darbu veikšanu tiek sastādīts akts. Atsevišķi tiek izdalīts darbs un materiāli. Skaitītāju uzstādīšanas izmaksas tiek diferencētas atkarībā no skaitītāju skaita.

    2. ŪPS ( ūdens patēriņa skaitītāja ) DN 15 uzstādīšana pirmreizēja, uzstādot verificētu ŪPS

  – darbu kopa, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus, kuri nepieciešami, lai esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos uzstādītu lietotu verificētu ūdens skaitītāju, kā arī to noplombētu ar  SIA ”Bauskas ūdens” plombi. Par darbu veikšanu tiek sastādīts akts. Atsevišķi tiek izdalīts darbs un materiāli. Skaitītāju nomaiņas izmaksas tiek diferencētas atkarībā no skaitītāju skaita.

   3.  ŪPS ( ūdens patēriņa skaitītāja ) DN 15 nomaiņa (uz verificētu vai jaunu, ja verificēti nav pieejami)

darbu kopa, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus, kuri nepieciešami, lai esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos nomainītu tur esošo – darbam nederīgu pret verificētu vai jaunu ūdens skaitītāju, kā arī to noplombētu ar SIA ”Bauskas ūdens” plombi. Par darbu veikšanu tiek sastādīts akts. Atsevišķi tiek izdalīts darbs un materiāli. Skaitītāju nomaiņas izmaksas tiek diferencētas atkarībā no skaitītāju skaita.

  1. ŪPS nomaiņa pret lietotiem pēc verifikācijas, dažādiem diametriem ( DN 20-DN 32 )

–  darbu kopa, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus, kuri nepieciešami, lai esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos nomainītu tur esošo – darbam nederīgu pret verificētu ( DN20-DN32 ) ūdens skaitītāju, kā arī to noplombētu ar  SIA ”Bauskas ūdens” plombi. Par darbu veikšanu tiek sastādīts akts. Atsevišķi tiek izdalīts darbs un materiāli. Skaitītāju nomaiņas izmaksas tiek diferencētas atkarībā no skaitītāju skaita.

   5. Skaitītāju plombēšana – darbu kopa, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus, kuri nepieciešami, lai esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos noplombētu esošu ūdens skaitītāju ar  SIA ”Bauskas ūdens” plombi. Pēc darbu veikšanas tiek sastādīts akts. Atsevišķi tiek izdalīts darbs un materiāli. Skaitītāju plombēšanas izmaksas tiek diferencētas atkarībā no skaitītāju skaita.

   6. Skaitītāju plombu noņemšana darbu kopa, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus, kuri nepieciešami, lai esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos noņemtu esošu ūdens skaitītāja plombi un par to sastādītu aktu. Atsevišķi tiek izdalīts darbs un materiāli. Skaitītāju plombu noņemšanas un akta sastādīšanas izmaksas tiek diferencētas atkarībā no skaitītāju skaita. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs patvaļīgi noņemt ūdens skaitītāja plombi.

   7. Filtru tīrīšana un plombēšana  ar šo jāsaprot esoša ūdens skaitītāja dubļu ķērāja (filtra) tīrīšana, pirms tam noņemot plombi un pēc darbu pabeigšanas uzliekot jaunu. Pēc darbu veikšanas tiek sastādīts akts. Atsevišķi jāatmaksā darbs, degvielas patēriņš autotransportam un materiāli. Pakalpojuma izmaksās iekļauta plombēšana ar SIA “Bauskas ūdens“ plombi.

   8. Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā izbūvējama aka, komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Pakalpojums pieejams klientiem, kuri iepriekš, saskaņā ar saņemto tehnisko noteikumu prasībām, vēlas izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu un kā būvuzņēmēju ir izvēlējušies SIA “Bauskas ūdens”. Šādā gadījumā, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir jābūt izstrādātai un abpusēji saskaņotai būvdarbu tāmei.

Piezīme: Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi, saskaņā ar izsniegto tehnisko noteikumu prasībām, ir tiesīgs veikt jebkurš būvdarbu veicējs.

    9. Citi pakalpojumi – darbu kopa, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus, kuri nepieciešami konkrēta santehniskā elementa (ventilis, līknis, pieslēguzgriežņi, trejgabals) montāžai ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos, kā arī pakalpojumi ūdens padeves atslēgšanai un atjaunošanai. Atsevišķi apmaksājams darbs, degvielas patēriņš autotransportam un materiāli.

9.1. Nepamatots ārējo UK tīklu bojājuma pieteikums – pakalpojums attiecināms uz gadījumiem, ja tiek pieteikta ārējo UK tīklu avārija (piem: K tīklu aizsērējum), piesakot speciālo tehniku avārijas novēršanai, bet izsecinot, ka avārija ir lietotāja tīklos un lietotājs atsakās izmantot SIA ”Bauskas ūdens” maksas pakalpojumus avārijas novēršanai. Pakalpojuma izmaksas tiek rēķinātas, kā santehniķa vienas stundas likme.

9.2. Ūdens padeves atslēgšana remontdarbu veikšanai vai citu iemeslu dēļ (pēc klienta pieprasījuma) – ūdens padeves atslēgšana individuālajai dzīvojamajai mājai, biroju ēkai vai daudzdzīvokļu mājai, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos ir bojāta vai nav ierīkota noslēgarmatūra (ventilis vai aizbīdnis) ūdens padeves atslēgšanai.

9.3. Ūdens padeves atjaunošana pēc atslēguma (pēc klienta pieprasījuma) – ūdens padeves atjaunošana individuālajai dzīvojamajai mājai, biroju ēkai vai daudzdzīvokļu mājai.

9.4. Ūdens padeves atslēgšana dzīvoklim plānotu remontdarbu veikšanai (pēc klienta pieprasījuma)  pakalpojums pieejams daudzdzīvokļu mājām gadījumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos ir bojāta vai nav ierīkota noslēgarmatūra (ventilis vai aizbīdnis) ūdens padeves atslēgšanai.

9.5. Ūdens padeves atjaunošana dzīvoklim pēc plānotu remontdarbu veikšanas (pēc klienta pieprasījuma) – ūdens padeves atjaunošana daudzdzīvokļu mājām gadījumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos ir bojāta vai nav ierīkota noslēgarmatūra (ventilis vai aizbīdnis) ūdens padeves atslēgšanai.

9.6. Santehniķa pakalpojums –  kvalificēta santehniķa pakalpojumi, veicot darbības ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos, kas ietver sevī darba algu, degvielas patēriņu autotransportam un materiālus. Darba samaksa – atbilstoši darbinieka stundas likmei. Minimālais laiks pakalpojuma veikšanai tiek rēķināts 30 minūtes – tiešais darba laiks – 15 minūtes un 15 minūtes paredzētas nokļūšanai līdz objektam un atpakaļ.

9.7. Pieslēguzgriežņu nomaiņa veicot skaitītāju nomaiņu – gadījumos, kad santehniķis esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos maina tur esošo – darbam nederīgo ūdens skaitītāju pret verificētu un atklāj, ka ir bojāts kāds no pieslēguzgriežņiem, santehniķis pieslēguzgriežņus nomaina pret jauniem. Kopējās izmaksas sastāv no skaitītāju nomaiņas izmaksām un pieslēguzgriežņu nomaiņas izmaksām.

9.8. Līkuma vai trejgabala nomaiņa (aiz skaitītāja) veicot skaitītāju nomaiņu – gadījumos, kad santehniķis esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos maina tur esošo – darbam nederīgo ūdens skaitītāju pret verificētu un atklāj, ka ir bojāts līkums vai trejgabals aiz skaitītāja, santehniķis tos nomaina pret jauniem. Kopējās izmaksas sastāv no skaitītāju nomaiņas izmaksām un līkuma vai trejgabala nomaiņas izmaksām.

9.9. Noslēgarmatūras nomaiņa (pirms skaitītāja) veicot skaitītāju nomaiņu – gadījumos, kad santehniķis esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos vēlas nomainīt tur esošo – darbam nederīgo ūdens skaitītāju pret verificētu un atklāj, ka ir bojāts ventilis pirms ūdens skaitītāja un ūdens padevi nav iespējams atslēgt, santehniķis ventili nomaina pret jaunu, veicot darbības, kas ir saistītas ar mājas stāvvada vai visas mājas ūdens padeves atslēgšanu un ūdens padeves atjaunošanu. Kopējās izmaksas sastāv no skaitītāju nomaiņas izmaksām un noslēgarmatūras nomaiņas (pirms skaitītāja) izmaksām.

9.10. Lokanās caurulītes 0,30 m – 1,0 m nomaiņa (aiz skaitītāja) veicot skaitītāju nomaiņu – gadījumos, kad santehniķis esošajos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja tīklos maina tur esošo – darbam nederīgo ūdens skaitītāju pret verificētu un atklāj, ka ir bojāta lokanā caurulīte aiz skaitītāja, santehniķis to nomaina pret jaunu. Kopējās izmaksas sastāv no skaitītāju nomaiņas izmaksām un lokanās caurulītes nomaiņas izmaksām.

9.11. Objekta apsekošana pirms skaitītāju nomaiņas pakalpojums, ir nepieciešams gadījumos, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs nav kompetents jautājumos, kas ir saistīti ar ūdens skaitītāju nomaiņu. Šī pakalpojuma izmaksas var pielietot arī gadījumos, ja pasūtīts cits pakalpojums, bet kaut kādu tehnisku vai juridisku iemeslu dēļ, šo pakalpojumu nebija iespējams sniegt, kā arī gadījumos, lai noskaidrotu vai avārija ir lietotāja vai pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas  tīklos, ja uzreiz netiek pieteikta speciālā tehnika.  Sniedzot šo pakalpojumu, tiek sastādīts akts par to, kādi darbi ir jāveic un kādus pakalpojumus var izmantot no SIA ”Bauskas ūdens” piedāvāto pakalpojumu klāsta.

  1. Asenizācijas pakalpojumi, kanalizācijas un ūdensvada aizsērējumu novēršanas pakalpojumi, autotransporta un iekārtu nomas pakalpojumi: 

10.1. Privātmāju un citu objektu septiķu vai nosēdbedru  (līdz 3 m³) izvešanaseptiķu, nosēdbedru un krājrezervuāru notekūdeņu izvešana uz SIA “Bauskas ūdens” NAI*, kuru sastāvs pēc jebkura notekūdeņu piesārņojuma parametra (BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop) nepārsniedz sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas vairāk kā piecas reizes. Notekūdeņu apjoms tiek rēķināts pēc transporta līdzekļa, ar kuru tiek izvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma.

10.2. Palīgdarbinieka izmantošana veicot privātmāju un citu objektu septiķu vai nosēdbedru (līdz 3 m³) izvešanu – septiķu, nosēdbedru un krājrezervuāru notekūdeņu izvešana uz SIA “Bauskas ūdens” NAI*, kuru sastāvs pēc jebkura notekūdeņu piesārņojuma parametra (BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop) nepārsniedz sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas vairāk kā piecas reizes. Notekūdeņu apjoms tiek rēķināts pēc transporta līdzekļa, ar kuru tiek izvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma. Ja asenizācijas mašīnas pakalpojumu izmantošanas laikā nepieciešams palīgdarbinieks, tad palīga izmaksas rēķināmas – pirmā stunda pilnā apmērā, pēc tam, solis – 15 min. Palīgdarbinieka izmaksās ir ierēķināts laiks nokļūšanai līdz objektam un braukšanai atpakaļ pēc pakalpojuma sniegšanas.

10.3.Privātmāju un citu objektu septiķu vai nosēdbedru (līdz 3 m3) izvešana nenododot notekūdeņus SIA” Bauskas ūdens”  septiķu, nosēdbedru un krājrezervuāru notekūdeņu izvešana, kuru sastāvs pēc jebkura notekūdeņu piesārņojuma parametra (BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop) nepārsniedz sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas vairāk kā piecas reizes. Notekūdeņu apjoms tiek rēķināts pēc transporta līdzekļa, ar kuru tiek izvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma. Tā kā notekūdeņi netiek izvesti uz SIA “Bauskas ūdens” NAI, netiek aprēķinātas notekūdeņu attīrīšanas izmaksas.

10.4. Palīgdarbinieka izmantošana veicot privātmāju vai citu objektu septiķu (līdz 3 m3) izvešanu nenododot notekūdeņus SIA” Bauskas ūdens” – septiķu, nosēdbedru un krājrezervuāru notekūdeņu izvešana, kuru sastāvs pēc jebkura notekūdeņu piesārņojuma parametra (BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop) nepārsniedz sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas vairāk kā piecas reizes. Notekūdeņu apjoms tiek rēķināts pēc transporta līdzekļa, ar kuru tiek izvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma. Tā kā notekūdeņi netiek izvesti uz SIA “Bauskas ūdens” NAI*, netiek aprēķinātas notekūdeņu attīrīšanas izmaksas. Ja asenizācijas mašīnas pakalpojumu izmantošanas laikā nepieciešams palīgdarbinieks, tad palīga izmaksas rēķināmas – pirmā stunda pilnā apmērā, pēc tam, solis – 15 min. Palīgdarbinieka izmaksās ir ierēķināts laiks nokļūšanai līdz objektam un braukšanai atpakaļ pēc pakalpojuma sniegšanas.

10.5. Privātmāju un citu objektu septiķu vai nosēdbedru (līdz 3 m3) izvešana ārpus Bauskas pilsētas robežas – papildus maksājums par katru nobraukto kilometru – septiķu, nosēdbedru un krājrezervuāru notekūdeņu izvešana uz SIA “Bauskas ūdens” NAI*, kuru sastāvs pēc jebkura notekūdeņu piesārņojuma parametra (BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop) nepārsniedz sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas vairāk kā piecas reizes. Notekūdeņu apjoms tiek rēķināts pēc transporta līdzekļa, ar kuru tiek izvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma. Par katru nobraukto kilometru ārpus Bauskas pilsētas robežas, tiek pierēķināts maksājums saskaņā ar noteikto tarifu.

10.6. Taukķērāju, NAI* dūņu un pārvietojamo tualešu notekūdeņu, kuru piesārņojuma parametri pārsniedz sadzīves notekūdeņu parametrus vairāk kā piecas reizes (līdz 3 m3) izvešana – taukķērāju (notekūdeņi ar taukvielām) sastāvs un/vai notekūdens attīrīšanas ietaišu dūņas un/vai pārvietojamo tualešu vai notekūdeņu, kuru piesārņojuma parametri pārsniedz sadzīves notekūdeņu piesārņojuma parametrus vairāk kā piecas reizes, izvešana uz SIA “Bauskas ūdens” NAI*. Notekūdeņu apjoms tiek rēķināts pēc transporta līdzekļa, ar kuru tiek izvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma.

Skatīt pielikmu: SADZĪVES NOTEKŪDEŅU RAKSTUROJUMS

10.7. Kanalizācijas tīklu hidrodinamiskās tīrīšanas iekārtas pakalpojums – kanalizācijas tīklu, lietus ūdens kanalizācijas tīklu un lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtu tīrīšana ar hidrodinamisko iekārtu.

Minimālais pakalpojumu sniegšanas laiks tiek rēķināts – 1 stunda, jo pakalpojums ietver sevī sagatavošanās darbu – ūdens uzpildīšana, pamatdarbu – tīklu tīrīšana  un  nosēdumu utilizāciju pēc darba  izpildes.

10.8. Ekskavatora – iekrāvēja NEW Holander 110B pakalpojums – ekskavatora nomas pakalpojums kopā ar operatoru. Minimālais pakalpojumu sniegšanas laiks tiek rēķināts – 1 stunda, jo pakalpojums ietver sevī nokļūšanu līdz objektam, pamatdarba un atgriešanos no objekta. Nākamais solis ir 15 minūtes.

10.9. Miniekskavatora SUNWARD SWE25 D pakalpojums miniekskavatora nomas pakalpojums kopā ar operatoru. Minimālais pakalpojumu sniegšanas laiks tiek rēķināts – 1 stunda, jo pakalpojums ietver sevī nokļūšanu līdz objektam, pamatdarba un atgriešanos no objekta. Nākamais solis ir 15 minūtes.

10.10. Miniekskavatora SUNWARD SWE25 D pakalpojums Bauskas novada iestādēm un pašvaldības uzņēmumiem – miniekskavatora nomas pakalpojums kopā ar operatoru Bauskas novada iestādēm un pašvaldības uzņēmumiem. Šajā pakalpojuma cenā nav iekļautas miniekskavatora amortizācijas izmaksas. Minimālais pakalpojumu sniegšanas laiks tiek rēķināts – 1 stunda, jo pakalpojums ietver sevī nokļūšanu līdz objektam, pamatdarba un atgriešanos no objekta. Nākamais solis ir 15 minūtes.

  1. Notekūdeņu pieņemšana NAI* :

11.1. Sadzīves notekūdeņu pieņemšana NAI* – sadzīves kanalizācijas notekūdeņu vai pēc sastāva līdzīgu notekūdeņu pieņemšana SIA “Bauskas ūdens” NAI*. Atbilstoši patreiz noteiktajiem tarifiem par kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, pakalpojuma cena ir 0,95 euro/m3. Notekūdeņu apjoms rēķināms pēc transporta līdzekļa, ar kuru atvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma.

Piezīme: šādas pakalpojuma izmaksas pielietojamas, ja klients var pierādīt atvesto notekūdeņu sastāvu un tas ir atbilstošs sadzīves notekūdeņu sastāvam, kā arī ir noslēgts līgums ar SIA “Bauskas ūdens” par sadzīves notekūdeņu pieņemšanu.

11.2. Septiķu, nosēdbedru un krājrezervuāru notekūdeņu pieņemšana NAI* septiķu, nosēdbedru un krājrezrevuāru notekūdeņu pieņemšana SIA “Bauskas ūdens” NAI*. Notekūdeņu apjoms rēķināms pēc transporta līdzekļa, ar kuru atvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma. Pakalpojums attiecās uz notekūdeņiem, kuri pēc piesārņojuma sastāva nepārsniedz sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas vairāk kā piecas reizes.

Piezīme: šāds pakalpojums pielietojams, ja ir noslēgts līgums ar SIA “Bauskas ūdens” par notekūdeņu pieņemšanu.

11.3. Taukķērāju, NAI* dūņu un pārvietojamo tualešu notekūdeņu, kuru piesārņojuma parametri pārsniedz sadzīves notekūdeņu parametrus vairāk kā piecas reizes, pieņemšana NAI* – taukķērāju sastāvs (notekūdeņi ar taukvielām) un/vai notekūdens attīrīšanas ietaišu dūņas un/vai pārvietojamo tualešu notekūdeņi vai notekūdeņi, kuru piesārņojuma parametri pārsniedz sadzīves notekūdeņu piesārņojuma parametrus vairāk kā piecas reizes, pieņemšana SIA “Bauskas ūdens” NAI*. Notekūdeņu apjoms rēķināms pēc transporta līdzekļa, ar kuru atvesti notekūdeņi, tilpnes maksimālā apjoma.

Skatīt pielikmu: SADZĪVES NOTEKŪDEŅU RAKSTUROJUMS

Piezīme: šāds pakalpojums pielietojams, ja ir noslēgts līgums ar SIA “Bauskas ūdens” par notekūdeņu pieņemšanu.

NAI* – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Piezīme – ja darbi tiek veikti brīvdienās vai svētku dienās, tad darbu izcenojumi jāreizina ar koeficientu 2.

SIA “BAUSKAS ŪDENS” ir tiesības aprēķināt un piedzīt kompensāciju (atbilstoši MK not. Nr.174 no 22.03.2016, p.53.-p.56.) par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

 Skatīt pielikmu:  INFORMĀCIJA ZINĀŠANAI  

Pieteikt asenizācijas pakalpojumu

Asenizācijas pakalpojumus Bauskā un ārpus Bauskas pilsētas robežām juridiskās un fiziskās personas var pieteikt darba laikā, zvanot pa tālruni 63960565 vai 68623399 vai sūtot iesniegumu uz e-pastu:info@bauskasudens.lv vai personīgi vēršoties pašvaldības SIA “Bauskas ūdens” Biržu iela 8A (2. stāvā) pie personāla speciālistes – lietvedes, aizpildot iesniegumu. 

AR PAKALPOJUMA SAŅEMŠANU SAISTĪTIE MAKSĀJUMI

Privātmāju un citu objektu septiķu vai nosēdbedru (līdz 3 m3) izvešana ārpus Bauskas pilsētas robežas – papildus maksājums par katru nobraukto kilometru.

Pakalpojumu cenas skatīt šeit:  PAKALPOJUMI

Piezīme par pakalpojumiem:

Ja pakalpojumi, pēc iepriekšējas saskaņošanas, tiek sniegti ārpus normālā darba laika vai brīvdienās, tad izcenojumiem tiek pielietots koeficients 2.

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu