Kanalizācija

SIA „Bauskas ūdens” otrs darbības pamatvirziens ir kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana Bauskas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuras atrodas Codes pagasta “Konstrucijas”. SIA „Bauskas ūdens” veic arī pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas apkalpošanu. SIA „Bauskas ūdens” savu darbību, kas saistīta ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, veic nepārtraukti 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Bauskas pilsētas kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkla 37,4 km, 7 kanalizācijas sūkņu stacijām, kanalizācijas spiedvadiem 5,54 km un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pēc attīrīšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās notekūdeņi tiek novadīti Lielupē. Bauskas pilsētas sadzīves kanalizācijas tīklu garums ir 43 km.

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (KSS):
 •  Dambja ielas KSS
 • Codes KSS
 •  Mēmeles KSS
 •  Krasta ielas KSS
 •  Rīgas ielas 58 KSS
 •  Upmalas ielas KSS
 •  Rīgas ielas 64b KSS

Upmalas KSS un Rīgas ielas 64b operatīvo KSS apkalpošanu veic SIA “Bauskas ūdens”, bet ir nepieciešams pabeigt šo sūkņu staciju un tām pieguļošo kanalizācijas tīklu pārņemšanu no ieprieksējā apsaimniekotāja, jo bez šīs pārņemšanas procedūras nav iespējams ieguldīt līdzekļus šo sūkņu staciju ekspluatācijas uzlabošanā.

Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda ir 3500 m3 /dnn. Vidēji diennaktī attīrīšanas iekārtās notekūdeņi no pilsētas ieplūst 1420 m3 /dnn, bet lietus laikā notekūdeņu pieplūdums var sasniegt pat 4500 m3 /dnn. Bauskas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas. Mehāniskā attīrīšana ietver šādas būves un iekārtas:

 •  Notekūdeņu pieņemšanas kamera;
 •  Automātiskās smalkās restes;
 •  Smilšu un tauku atdalīšanas iekārta.

Bioloģiskā attīrīšana ietver šādus notekūdens apstrādes posmus:

 •  Anaerobā faze jeb Bio-P faze;
 •  Divām paralēlām nitrifikācijas- denitrifikācijas tilpnēm;
 •  Otrreizējā nostādinātāja.

Liekās aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātaja recirkulācijas sūkņu stacijas tiek padotas uz filtrpresi, pēc tam, ar autotransporta palīdzību, izvestas uz dūņu krātuvi, kura atrodās NAI teritorijā.

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Bauskā 2022. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 16, 5. p.)
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 11. punktu un
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu, Precizēti 22.12.2022. (prot. Nr. 18, 14. p.)
1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus;

1.4. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpumiem.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu klientus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Bauskas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Noteikumi neattiecas uz decentralizētās kanalizācijas pakalpojumiem un lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā.

Pilnā apjomā ar noteikumiem varat iepazīties zemāk uzspiežot uz linka:

Paskaidrojuma raksts

Bauskas novada domes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi

Pielikumi

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu