Ūdensapgāde

SIA „Bauskas ūdens” kā pirmais darbības pamatvirziens ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājiem. SIA „Bauskas ūdens” savu darbību, kas saistīta ar ūdensapgādes nodrošināšanu veic nepārtraukti 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Ūdensapgādi Bauskas pilsētā nodrošina no pazemes ūdensgūtnes. Pilsētā atrodas 6 ūdens ieguves avoti – artēziskās akas. SIA „Bauskas ūdens” pārziņā ir viena ūdensapgādes sistēma ar vienu dzeramā ūdens sagatavošanas staciju. Kopējais Bauskas pilsētas ūdensvada tīkls sasniedz ap 26,4 km garumu. Ūdensapgādes pakalpojumu zonā ietilpst Bauskas pilsētas teritorija starp Mēmeles un Mūsas upēm līdz Biržu ielai (ieskaitot), kā arī Zaļā iela līdz pilsētas robežai un Ceraukstes pagasta Mūsas ciema Pūriņu, Robežu un Vārenu ielas. Bauskas pilsētas ūdensapgādes sistēma – ūdens sagatavošanas stacija atrodas Zaļajā ielā 27. Šajā sistēmā ūdens no 6 artēziskajām akām tiek padots uz trīs ūdens atdzelžošanas slēgtajiem filtriem. Pēc filtriem attīrītais ūdens tiek novadīts uz otrā pacēluma sūknētavas tīrā ūdens rezervuāriem. No šiem rezervuāriem ūdens ar centrbēdzes sūkņu palīdzību tiek padots patērētājiem uz pilsētas centru un Ceraukstes pagasta Mūsas ciematu . Vidējais ūdens patēriņš diennaktī – 1240 m3 /dnn.

 Dzeramā ūdens kvalitāte

Lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tās atbilstību noteikumu prasībām, kā arī par iespējamām pārmaiņām dzeramā ūdens kvalitātē, SIA „ Bauskas ūdens” tiek īstenots dzeramā ūdens monitorings, kas tiek saskaņots ar Latvijas Republikas Veselības inspekciju, regulāri veicot dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorijā. Kārtējais monitorings (regulāras pārbaudes) tiek veikts, lai iegūtu informāciju par dzeramā ūdens mikrobioloģiskajiem, organoleptiskajiem un fizikāli ķīmiskajiem rādītājiem atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Veselības inspekcija neatkatīgi no SIA „Bauskas ūdens” veic dzeramā ūdens monitoringu.

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 27

Bauskā 2022. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 16, 5. p.)
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 11. punktu un
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu, Precizēti 22.12.2022. (prot. Nr. 18, 14. p.)
1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus;

1.4. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpumiem.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu klientus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Bauskas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Noteikumi neattiecas uz decentralizētās kanalizācijas pakalpojumiem un lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā.

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

NR.

p.k.

Ēku veidi

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī (m3 )

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar ūdensapgādi

10

2.

Savrupmājas ar ūdensapgādi

15

3.

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas

1.5

Pilnā apjomā ar noteikumiem varat iepazīties zemāk uzspiežot uz linka:

Paskaidrojuma raksts

Bauskas novada domes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi

Pielikumi

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu