SIA “Bauskas ūdens” stingrāk kontrolēs ūdens pieslēgumus 01/03/2017

  1. Brīdinājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu slēgšanu.

2016. gada 01. janvārī ir stājies spēkā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, 2016.gada 01.aprīlī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 174, kuri nosaka :

10. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš) šādos gadījumos:

10.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas vai turpina tos lietot pēc pakalpojuma līguma izbeigšanas.

    SIA “Bauskas ūdens” veic intensīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju analīzi – apsekošanu. Daudzi pakalpojumu lietotāji nav noslēguši ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar pakalpojumu sniedzēju – SIA “Bauskas ūdens”. Lai sakārtotu ūdenssaimniecību atbilstoši augstāk norādītajiem normatīvajiem aktiem, SIA “Bauskas ūdens” izsūtīs visiem pakalpojumu lietotājiem, kuriem nav noslēgti pakalpojumu līgumi, brīdinājumus, kuros tiks norādīti nosacījumi. Lūdzam, nopietnu attieksmi pret šo nosacījumu izpildi! Pretējā gadījumā SIA “Bauskas ūdens” būs spiests rīkoties saskaņā ar augstāk norādītajiem normatīvajiem aktiem un atslēgt ūdens piegādi īpašumiem, kas nebūs izpildījuši brīdinājumos norādītos nosacījumus.

   Tagad pārkāpējus ir vienkāršāk atklāt, jo nelegālu pieslēgumu gadījumā normatīvie akti paredz pakalpojumu sniedzējam tiesības atslēgt pakalpojumus, par to nebrīdinot. Līdz ar to pārkāpējs, ja arī neatver sava mājokļa durvis, agri vai vēlu pats vēršas uzņēmumā. Vieglāk arī pārliecināt namīpašniekus par pieslēgumu legalizēšanu pēc iepējas operatīvāk, jo soda apmērs pieaug pa dienām.

    Gada laikā, kopš tiek veikta stingrāka kontrole, atklāts ne viens vien likumpārkāpējs. Tie ir dažādi privātmāju rajoni, kur īpašnieki savas mājsaimniecības pieslēguši centralizētajiem tīkliem patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot. Dažiem, no atklātajiem – nelikumīgu pieslēgumu – lietotājiem, soda apmērs – pēc MK noteikumos (Nr.174 noteikumi) par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu paredzētās kārtības – veido pat vairākus tūkstošus eiro. SIA „Bauskas ūdens” aicina – patvaļīgu pieslēgumu lietotājus – pašiem pieteikties un atzīt savu vainu nodarījumā, nevis gaidīt, kad to atklās uzņēmuma darbinieki. Panākot vienošanos par sistēmas sakārtošanu un pieslēguma legalizēšanu, uzņēmums ir tiesīgs noslēgt ar vainīgo personu izlīgumu par kompensācijas apmēru un tās samaksas kārtību, kā to paredz iepriekš minētie MK noteikumi.

SIA “BAUSKAS ŪDENS” ir tiesības aprēķināt un piedzīt kompensāciju (atbilstoši MK not. Nr.174 no 22.03.2016, p.53.-p.56.) par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

INFORMĀCIJA_ZINĀŠANAI SKATĪT ŠEIT

2. Informācija par ūdens patēriņa normām un brīvkrāniem.

   Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.

Šie noteikumi stāsies spēkā pēc to izvietošanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, provizoriski ar 01.04.2017., un tie būs apskatāmi, gan mūsu mājaslapā, gan Bauskas novada domes mājaslapā. Lūdzam, visus mūsu pakalpojumu lietotājus iepazīties ar šiem noteikumiem!

   Kā viena no izmaiņām, kas ir iekļauta šajos noteikumos, būs ūdens patēriņa uz vienu iedzīvotāju normas palielinājums – iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļos – 10 m3/mēnesī uz vienu iedzīvotāju, bet iedzīvotājiem privātmājās – 15 m3/mēnesī uz vienu iedzīvotāju, neatkarīgi no mājokļa labiekārtotības pakāpes.

Skaidrojums par ūdens patēriņa uz vienu iedzīvotāju normu:

   “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”,nosaka, ka visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, pārejas periodā – līdz 2020.gada 01. janvārim ir jāpāriet uz komercuzskaiti pēc komercuzskaites mēraparātu rādījumiem. Tas nozīmē, ka šīs apstiprinātās ūdens patēriņa, uz vienu iedzīvotāju, normas ir derīgas tikai pārejas periodā un derīgas tikai tiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kas līdz šo normatīvo aktu stāšanās spēkā brīdim, saskaņā ar iepriekš izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ir noslēguši pakalpojumu līgumus ar pakalpojumu sniedzēju.

Skaidrojums par brīvkrānu lietošanu:

Bauskas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi” paredz:

 – Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir  nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus;

 – lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

 – brīvkrānu lietotājam tiek paredzēta norma 1,5 m3/mēnesī uz vienu cilvēku.

      Lūdzam, visus brīvkrānu lietotājus ierasties SIA “Bauskas ūdens” klientu apkalpošanas daļā un noslēgt pakalpojumu līgumus par brīvkrānu lietošanu! Tie brīvkrāni, kuriem netiks reģistrēti ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji tiks atslēgti no ūdens padeves!

  3. Daudzdzīvokļu māju norēķinu kārtība.

   Kā jau iepriekš informējām, SIA ”Bauskas ūdens” pakāpeniski pāriet uz norēķiniem pēc māju ievadskaitītāju rādījumiem un zudumu sadales uz dzīvokļiem. Tas nozīmē, ka tuvākajā nākotnē, kā komercuzskaites mēraparāts, būs tikai un vienīgi, mājas ievadskaitītājs. Dzīvokļu ūdens skaitītāji tiks izmantoti tikai katra konkrētā dzīvokļa ūdens patēriņa noteikšanai un zudumu proporcionālai sadalei. Lai optimizētu SIA ”Bauskas ūdens” darbību un sakārtotu ūdens uzskaiti, esam iegādājušies speciālu datorprogrammu katra dzīvokļa rēķinu sagatavošanai. Līdz ar to, šobrīd vēl pielietoto, abonentu grāmatiņu izmantošana norēķinu veikšanā, tiks pārtraukta, kas atvieglos kases darbinieku darbu un ļaus tos iesaistīt svarīgākos darbos – informācijas apkopošanā un analīzē.

 Atgādinām, ka ar 03.04.2017. kase pāriet uz trīs darbadienu režīmu!

   Lūdzam, visus mūsu pakalpojumu lietotājus sekot mūsu aktualitātēm un Jūsu iespēju robežās izmantot mūsu mājaslapas un interneta pakalpojumus norēķinu veikšanai!

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Detalizētākai informācijai lūdzu skatīt Privātuma un sīkdatņu politiku.

Piekrītu